• کابل 1 متری
  • فست شارژ
  • 30 درصد شارژ سریع تر
  • سیم انعطاف پذیر
  • 1000 بار خمیدگی کابل برای مقاومت بیشتر