• سازگاری با تمامی دستگاه ها
  • وصل شدن سریع
  • بیس قدرتمند
  • کیس کوچک و مناسب
  • کنترل های لمسی