• فست شارژ
  • تبدیل 1 به 2
  • طراحی مقاوم
  • شارژ همزمان