• سنجش فشار خون
  • ضربان قلب
  • سنجش سطح اکسیژن خون
  • سنجش وضعیت خواب
  • سنجش دمای بدن
  • دارای ویژگی ضد آب بودن