• تمام تاچ
  • سنسور ضربان قلب
  • قدم شمار
  • کالری شمار
  • اندازه گیری سطح پایش خواب