• صدای استریو
  • کنترل راحت
  • پوسته مقاوم
  • بافت مناسب پوست
  • اتصال پایدار
  • دکمه های با کیفیت