نویز کنسلینگ میتواند صداهای اطراف را در هنگام موسیقی و مکالمه با هندزفری را کنترل کند